REGULAMIN

Zapoznaj się z zasadami zakupu oraz korzystania z naszych szkoleń i kursów

 

ORGANIZATOR

1. Organizatorem szkolenia i kursów jest Akademia Infiniti z siedzibą w Białogardzie przy ul. Pileckiego 15, posiadająca numer NIP: 6722047770, numer REGON 321099062. Akademia Infiniti wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/00155/2015.

SZKOLENIA I KURSY

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.AkademiaInfiniti.pl i sklep internetowy www.Sklep.AkademiaInfiniti.pl, drogą bezpośrednią w miejscu szkolenia, drogą telefoniczną oraz drogą emailową.

3. Akademia Infiniti organizuje szkolenia i kursy w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń i kursów podanej na stronie internetowej www.AkademiaInfiniti.pl. Aktualny zakres oferty szkoleniowej wykorzystany podczas przeprowadzania kursu lub szkolenia, obowiązujący na dzień przeprowadzonego szkolenia lub kursu, podany jest na stronie internetowej na dzień/dni początku szkolenia lub kursu. Program szkolenia lub kursu jest niepodlegający zmianą lub roszczeniom.

UCZESTNICY

4. Uczestnicy przed rozpoczęciem szkolenia/kursu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uiszczenie płatności za kurs oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania ze szkolenia/kursu. W ramach uczęszczania na szkolenie/kurs zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste prowadzących lub uczestników szkolenia.

6. W wypadku zainteresowania kursem lub szkoleniem w Akademii Infiniti i chęcią zapisania się na niego, uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca w wysokości nie mniejszej niż 1/3 wartości kursu w wypadku uczestnictwa w kursie jako kursant, lub w wysokości ustalonej w cenniku dla danego zabiegu / usługi w wypadku zapisu jako model. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od wartości końcowej szkolenia dla kursantów. Opłata rezerwacyjna jest opłatą dodatkową dla modeli. Powyższe postanowienie nie dotyczy zapisu na kurs lub szkolenie jako kursant w formie indywidualnej, podczas której wymagana jest wpłata pełnej kwoty. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

7. Uczestnicy zobowiązują się do dokonania pełnej płatności za kurs lub szkolenie na min. 14 dni przez dniem rozpoczęcia kursu. W wypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana w w.w. terminie, płatność zostaje automatycznie przeniesiona na kolejny termin grupowy, wyznaczony w Terminarzu Szkoleń dostępnym na stronie www.AkademiaInfiniti.pl lub na inny termin wskazany przez kursanta. Następny termin wybrany przez uczestnika kursu nie może zaczynać się wcześniej niż na 30 dni liczone od daty przeniesienia. Automatyczne przypisanie opłaty do kolejnej daty kursu następuje tylko raz, nie stawienie się na kolejny termin kursu, brak zmiany jego daty w wyznaczonym terminie, a także nie dopilnowanie terminu płatności skutkować będzie przepadnięciem wpłaconej kwoty. Automatyczne przesunięcie kwoty następuje tylko po pisemnym potwierdzeniu dalszej chęci uczestnictwa w kursie w kolejnym wyznaczonym terminie, przy czym potwierdzenie to nie może być wysłane później niż na 10 dni przed pierwotnym terminem szkolenia. Brak potwierdzenia uczestnictwa w kolejnym terminie powoduje przepadnięcie wpłaconej kwoty.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

8. Uczestnicy wszystkich szkoleń i kursów organizowanych lub współorganizowanych przez Akademię Infiniti oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

9. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub kursach. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

10. Akademia Infiniti zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub kursem.

11. Uczestnicy wszystkich szkoleń i kursów organizowanych lub współorganizowanych przez Akademię Infiniti oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub kursów, oraz na użycie ich imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

12. Akademia Infiniti będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i kursów. Materiały te stają się własnością Akademii Infiniti i będą udostępniane uczestnikom szkoleń lub kursów po zakończeniu szkolenia, opatrzone logotypem Akademii Infiniti. Zdjęcia, nagrania audio/wideo mogą być pobierane i wykorzystywane tylko w opublikowanej przez Akademię Infiniti formie przez uczestników szkolenia lub kursów. Osoby pobierające udostępnione pliki oświadczają, iż nie dokonają zmian z zakresu obróbki otrzymanych zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

13. Poprzez udział w szkoleniu lub kursie organizowanym lub współorganizowanym przez Akademię Infiniti oraz akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zobowiązują się do wypowiedzenia na koniec szkolenia lub kursu opinii o jego poziomie i swoim zadowoleniu. Opinia zostanie utrwalona w formie wideo i służyć będzie w celach podanych w podpunkcie 12.

14. Poprzez udział w szkoleniach lub kursach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakresu wybranego szkolenia z oferty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Akademia Infiniti nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/kursu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

15. Osoby biorące udział w szkoleniu lub kursie oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, kursów, zabiegów, lub materiałów z nich pochodzących.

16. Akademia Infiniti, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

17. Promocje organizowane przez Akademię Infiniti, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

18. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub kursie Akademii Infiniti, oświadczają iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby uczestniczyć w szkoleniu. Osoby będące w trakcie leczenia proszone są o konsultację ze swoim lekarzem przed skorzystaniem z oferty Akademii Infiniti.

19. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 16, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub kursie organizowanych przez Akademię Infiniti wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

20. Akademii Infiniti i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem wpłaconych pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział, zwrotowi pieniędzy nie podlegają szkolenia bezpłatne i będące efektem wygranego konkursu), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i/lub oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

21. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub kursie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub kurs organizowane przez Akademii Infiniti. Decyzja o przeniesieniu wpłaconej kwoty na inne szkolenie lub kurs może zostać podjęta i zadeklarowana Akademii Infiniti w sposób pisemny (listowanie lub drogą emailową), najpóźniej na 30 dni przed pierwotnie wyznaczonym terminem kursu. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo. Maksymalny termin odbycia kursu to do 12 miesięcy od zaksięgowania wpłaty oraz zapisu na kurs lub szkolenie. Postanowienie to nie tyczy się szkoleń bezpłatnych oraz będących efektem wygranej w konkursie.

22. W wypadku nie zachowania 30 dniowego okresu zmiany terminu szkolenia i/lub nie stawieniu się na szkoleniu lub kursie organizowanym przez Akademię Infiniti we wskazanym terminie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

23. Akademii Infiniti zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub kursu bez podania przyczyn, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.), nie zebrania się grupy szkoleniowej w wielkości min. 50% ilości kursantów podanych na stronie każdego kursu, itp. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. W przypadku wyboru zwrotu wpłaconych środków, przelew zwrotny następuje na konto w banku posiadającym swoją siedzibę w Polsce, którego nr wskazuje kursant w pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot pieniędzy odbywa się w ciągu 14 dni od otrzymania przez Akademię Infiniti pisemnej rezygnacji z kursu. W przypadku wnioskowania o zwrot wpłaconych środków na zagraniczne konto bankowe, zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt przelewu bankowego i kosztu przewalutowania. Uczestnikowi szkolenia / kursu nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie kursu ze strony organizatora.

24. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Akademii Infiniti oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed szkoleniem takiej informacji jak również przesłanie Akademii Infiniti adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.

25. Uczestnik będący kursantem oświadcza, iż jest świadom, że w przypadku kursu makijażu permanentnego i tatuażu praca na modelach jest uzależniona od pozytywnego zdania egzaminu praktycznego i teoretycznego. Decyzja o przyznaniu możliwości pracy na modelach jest podejmowana przez trenera, jest ona ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołań. W przypadku nie zdania w.w. egzaminów nie jest możliwe przystąpienie do wykonania zabiegu na modelu. Uczestnik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.

26. Model oświadcza, że posiada prawa autorskie do posługiwania się wzorem tatuażu zatwierdzonym do tatuowania lub posiada zgodę autora wzoru na jego użytkowanie. W związku z powyższym model przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną dotyczącą ewentualnego naruszenia praw autorskich.

27. Ilość modeli przysługującej kursantowi jest podawana przed kursem lub szkoleniem w formie maksymalnej, co oznacza, że dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie mniejszej niż zakładana ilości zabiegów. Mniejsza ilość zabiegów wykonywanych na modelach może być podyktowana dwoma przypadkami: odwołaniem uczestnictwa w zabiegu przez modela, w okresie uniemożliwiającym znalezienie dla niego zastępstwa; dłuższym niż standardowo wykonywaniem jednego zabiegu przez kursanta, szczególnie w przypadku kiedy wykonywanie pierwszego zabiegu jest dalej kontynuowane w czasie przeznaczonym na zabieg kolejny (dopuszcza się możliwość przedłużeniu czasu wykonywania zabiegu o maksymalnie 30 min, po tym czasie kolejny model zostanie odwołany). Uczestnik oświadcza, iż z tytułu wykonania mniejszej ilości zabiegów na modelach podczas kursu, nie będzie zgłaszać względem Organizatora żadnych roszczeń.

28. Uczestnik może odstąpić z wykonywania zabiegu na modelu/ach na własne życzenie. Uczestnikowi, który z własnej woli decyduje się na nie wykonanie zabiegów na modelach podczas szkolenia, nie przysługuje możliwość wykonania tych zabiegów w innym terminie.

29. Model może zdecydować podczas zabiegu, iż nie jest możliwym dla niego przejście zabiegu do końca oraz chce, żeby skończył się on przed czasem przeznaczonym na jego wykonanie. Uczestnik oświadcza, że jest świadom tego prawa każdego modela i z tego tytułu nie będzie zgłaszać względem Organizatora żadnych roszczeń. Każdy rozpoczęty zabieg jest przypisywany na poczet zabiegu na modelu, bez względu na stan jego realizacji.

30. Uczestnik będący modelem oświadcza, że nie będzie zgłaszać względem Organizatora żadnych roszczeń z uwagi na wykonywanie zabiegu / usługi w czasie dłuższym lub krótszym niż pierwotnie określono.

31. Ze względu na wykonywanie zabiegu w dłuższym czasie niż średni, Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas szkolenia. Długość szkolenia jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika.

32. Akademia Infiniti zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zapisu na kurs / szkolenie lub zabieg / usługę także bez podania przyczyn. Organizator zastrzega sobie także prawo do anulowania wcześniej dokonanej rezerwacji miejsca na zabieg / usługę także bez podania przyczyn.

33. Akademia Infiniti zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu lub usługi dla danego modela także bez podania przyczyn. Odwołanie może zostać dokonane także bezpośrednio przed zaplanowanym terminem odbycia zabiegu / usługi. Decyzja o przyznaniu możliwości wykonania zabiegu / usługi jest podejmowana przez trenera, jest ona ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołań. Uczestnik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

35. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Akademii Infiniti.

36. Uczestnika szkolenia obowiązuje powyższy regulamin.

AI: prawdopodobnie najczęściej polecane centrum szkoleniowe w Polsce!

Dane

RIS: 2.32/00155/2015
Jakość: ISO 9001:2015, 29990:2010
Miejscowości: Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk

Kontakt

E: kontakt@akademiainfiniti.pl
T: +48 720 808 949
Pon.-Pt.: 9.00-18.00

Bądź na bieżąco