REGULAMIN

Zapoznaj się z zasadami zakupu oraz korzystania z naszych szkoleń i kursów  

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ilekroć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o:

  • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument potwierdzającej zapis wraz z jego wszystkimi postanowieniami;

  • Organizatorze – rozumie się przez to firmę FI 7 sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Pileckiego 15, posiadająca numer NIP: 6722106691, KRS: 0001079954, która to jest organizatorem lub współorganizatorem Kształcenia;

  • Administratorze Danych Osobowych – rozumie się przez to Organizatora;

  • Kształceniu – rozumie się przez to szkolenie lub kurs organizowane lub współorganizowane przez Akademię Infiniti;

  • Uczestniku – rozumie się przez to osobę chcącą dokonać zapisu / zapisaną na Kształcenie;

  • Użytkowniku – rozumie się przez to użytkownika Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego;

  • Trenerze – rozumie się przez to osobę prowadzącą Kształcenie;

  • Modelu – rozumie się przez to osobę, na poczet którego będzie wykonywana usługa lub zabieg, podczas trwania Kształcenia;

  • Pracy na modelach – rozumie się przez to proces wykonywania usługi/zabiegu na Modelu przez Uczestnika;

  • Zabiegu/usłudze – rozumie się przez to wszelki zakres czynności i prac, które wykonywane będą na poczet Modela;

  • Stronie Internetowej – rozumie się przez to stronę internetową dostępną pod adresem www.akademiainfiniti.pl;

  • Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep internetowy dostępny pod adresem www.akademiainfiniti.pl/sklep.

 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez Stronę Internetową i/lub Sklep Internetowy, drogą bezpośrednią w miejscu Kształcenia, drogą telefoniczną oraz drogą e-mailową.

 3. Uiszczenie płatności za Kształcenie, zapis w roli Modela, a także użytkowanie Strony Internetowej i/lub Sklepu Internetowego oznacza, iż osoby te zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowienia.

 4. Uczestnik, Model oraz Użytkownik oświadczają, że z tytułu postanowień Regulaminu nie będzie względem Organizatora zgłaszać żadnych roszczeń.

 5. Wszystkie treści dostępne na Stronie Internetowej i Sklepie Internetowym, a także wszystkich portalach społecznościowych, które są administrowane przez Organizatora, w tym w szczególności oferta szkoleń i kursów, opis szkoleń i kursów, program szkoleń, opinie, zdjęcia, grafiki, filmy, regulamin, polityka prywatności itp., stanowią własność intelektualną Organizatora i jako takie podlegają ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 6. Naruszenie prawa autorskiego grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik, Model oraz Użytkownik oświadczają, że dobrowolnie poddadzą się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszą powyższe prawo w ciągu 60 dni od daty wystąpienia naruszenia na konto bankowe Organizatora.

§2. ORGANIZATOR

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych Osobowych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Organizator przechowuje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe; przed okres 5 lat. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą archiwizowane.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 4. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@akademiainfiniti.pl lub drogą tradycyjną pisemną na adres korespondencyjny: FI 7 sp. z o.o., ul. Pileckiego 15, 78-200 Białogard.

 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, Modeli oraz Użytkowników w celu należytego wykonywania umów obejmujących produkty i usługi oraz analizy ich jakości, sprzedaży oraz marketingu.

 6. Organizator nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

 7. Promocje organizowane przez Organizatora, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

§3. SZKOLENIA I KURSY

  1. Organizator organizuje lub współorganizuje Kształcenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń i kursów podanej na Stronie Internetowej.

  2. Aktualny zakres oferty szkoleniowej wykorzystany podczas przeprowadzania Kształcenia, obowiązujący na dzień przeprowadzonego Kształcenia, podany jest na Stronie Internetowej w dniu początku Kształcenia.

  3. Program Kształcenia jest niepodlegający zmianą lub roszczeniom.

  4. W wypadku zainteresowania Kształceniem i chęcią zapisania się na niego w trybie grupowym, Uczestnik zobowiązuje się do dokonania opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości kwoty Kształcenia. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od wartości końcowej Kształcenia. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

  5. W wypadku zapisu na Kształcenie w trybie indywidualnym, wymagana jest wpłata pełnej kwoty Kształcenia. Opłata za Kształcenie w trybie indywidualnym nie podlega zwrotowi poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zapisu na Kształcenie bez podania przyczyn.

  7. Uczestnicy zobowiązują się do dokonania dopłaty lub pełnej płatności za Kształcenie na min. 60 dni przez dniem rozpoczęcia Kształcenia.

  8. W wypadku, gdy płatność nie zostanie dokonana w ww. terminie, płatność zostaje automatycznie przeniesiona na kolejny termin grupowy Kształcenia, na który miejsca są możliwe do rezerwacji.

  9. Automatyczne przypisanie opłaty do kolejnej daty Kształcenia następuje tylko raz. Nie stawienie się w kolejnym terminie Kształcenia, brak zmiany jego daty w wyznaczonym terminie, a także nie dopilnowanie terminu płatności, skutkować będzie przepadnięciem wpłaconej kwoty.

  10. Automatyczne przesunięcie kwoty następuje tylko po pisemnym potwierdzeniu dalszej chęci uczestnictwa w Kształceniu w kolejnym wyznaczonym terminie, przy czym potwierdzenie to nie może być wysłane później niż na 30 dni przed początkiem Kształcenia na który Uczestnik był pierwotnie zapisany. Brak potwierdzenia uczestnictwa w kolejnym terminie powoduje brak możliwości wykorzystania lub zwrócenia wpłaconej kwoty.

  11. Jeżeli po zawarciu umowy i/lub dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w Kształceniu lub nie może w nim wziąć udziału w wybranym terminie, wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego Kształcenia lub przenieść je na inne Kształcenie. W wypadku wystąpienia różnicy cenowej między kursami, nadpłatę można wykorzystać na inny kurs, natomiast dopłaty do kursu należy dokonać do 3 dni od daty zmiany Kształcenia. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

  12. Maksymalny termin odbycia Kształcenia wynosi do 12 miesięcy od daty zaksięgowania wpłaty oraz zapisu na Kształcenie. Postanowienie to nie tyczy się Kształceń bezpłatnych oraz będących efektem wygranej w konkursie, które nie mogą odbyć się w innym terminie, jak tylko termin wskazany przez Organizatora.

  13. Decyzja o przeniesieniu wpłaconej kwoty na inne Kształcenie może zostać podjęta i zadeklarowana Organizatorowi w sposób pisemny drogą e-mailową na adres: kontakt@akademiainfiniti.pl; najpóźniej na 60 dni przed wyznaczonym terminem Kształcenia.

  14. W wypadku nie zachowania 60 dniowego okresu zmiany terminu Kształcenia, zmiany Kształcenia na inne i/lub nie stawieniu się na Kształcenie we wskazanym terminie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty, możliwość zmiany terminu Kształcenia na inny, ani możliwość zmiany Kształcenia.

  15. Kolejny termin Kształcenia wybrany przez Uczestnika nie może zaczynać się wcześniej niż na 30 dni liczone od daty przeniesienia, a zapis może zostać dokonany jedynie w przypadku istniejących wolnych miejsc na wybrany termin Kształcenia.

  16. W szczególnych przypadkach dopuszcza się odbycie Kształcenia bez uiszczenia płatności przed jego początkiem. Za szczególne przypadki uznaje się korzystanie z: Kształcenia dla osób bezrobotnych finansowanych przez Urząd Pracy z środków Funduszu Pracy; Kształcenia dla pracowników i/lub pracodawców finansowanych przez Urząd Pracy z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego; Kształcenia dla pracowników i/lub pracodawcy finansowanych lub dofinansowanych przez operatorów funduszy europejskich i/lub inne placówki publiczne, jeżeli postanowienie o płatności po Kształceniu wynika z podpisanej przez Uczestnika umowy z daną firmą / instytucją / placówką.

  17. W wypadku nie uiszczenia płatności przed początkiem Kształcenia Uczestnik zobowiązuje się do podpisania umowy wekslowej oraz weksla in blanco opiewającego na kwotę Kształcenia, podczas pierwszego dnia Kształcenia, przed początkiem zajęć. Nie podpisanie ww. dokumentów skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Kształceniu.

  18. Umowa wekslowa zostaje rozwiązana a weksel zwrócony w dniu zaksięgowania płatności za Kształcenie na koncie bankowym Organizatora.

  19. Opłata za Kształcenie powinna zostać dokonana w czasie przewidzianym w umowie wekslowej i/lub na fakturze VAT, jednak nie później niż na 30 dni po ukończeniu Kształcenia.

  20. W wypadku nie opłacenia Kształcenia w czasie przewidzianym w §3 ust. 19 Uczestnik oświadcza, iż dobrowolnie podda się egzekucji opłacenia należnej kwoty z tytułu odbycia Kształcenie oraz dodatkowej kary umownej równej 50% wartości ceny Kształcenia brutto z tytułu opóźnionej płatności.

  21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Kształcenia bez podania przyczyn, o ile różnica między nowym terminem Kształcenia a wcześniejszym wynosi nie więcej niż 14 dni. O zmianie terminu Kształcenia zapisani Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość rezygnacji z Kształcenia ani uzyskania rekompensaty z uwagi na przesunięcie jego terminu o mniej niż 14 dni.

  22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kształcenia z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić Kształcenie; rezygnacji osoby prowadzącej Kształcenia w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie; zmian grafiku, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Kształcenie; wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Kształcenie (w szczególności: pożaru, zalania, brak mediów, np. prądu etc.); nie zebrania się grupy szkoleniowej w wielkości min. 50% ilości kursantów podanych na stronie każdego kursu lub szkolenia, itp. Informacja o odwołaniu Kształcenia może zostać przekazana w każdym momencie przed jego początkiem. Postanowienie to dotyczy wszystkich zdarzeń z przyczyn niezależnych od Organizatora za wyjątkiem sytuacji związanych z zarządzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i/lub w związku z zarządzeniem kwarantanny na terenie Polski i/lub siedziby / filii organizatora, w której miało odbyć się Kształcenie, oraz sytuacji wskazanych w §3 ust. 32.

  23. Uczestnikowi Kształcenia nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie lub przesunięcie terminu Kształcenia ze strony Organizatora.

  24. Organizator zastrzega sobie także prawo do anulowania wcześniej dokonanej rezerwacji miejsca bez podania przyczyn.

  25. W przypadku odwołania Kształcenia lub anulowania rezerwacji miejsca przez Organizatora, Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego Kształcenia w innym terminie, wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych na inne Kształcenie lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

  26. W przypadku wyboru zwrotu wpłaconych środków, przelew zwrotny następuje na konto bankowe w banku posiadającym swoją siedzibę w Polsce, którego nr Uczestnik wskazuje w pisemnej rezygnacji z Kształcenia.

  27. W przypadku wnioskowania o zwrot wpłaconych środków na zagraniczne konto bankowe, zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt przelewu bankowego oraz koszty przewalutowania.

  28. Zwrot pieniędzy przez Organizatora odbywa się w ciągu 21 dni od otrzymania przez Organizatora pisemnej rezygnacji z Kształcenia na adres e-mailowy: kontakt@akademiainfiniti.pl. Czas na zaksięgowanie zwrotu na koncie Uczestnika jest również zależny od ilości czasu wymaganej przez bank do zaksięgowania płatności. Czas ten jest niezależny od Organizatora.

  29. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient będący konsumentem dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty dokonania zakupu Kształcenia.
  30. W przypadku odwołania terminu Kształcenia przez Organizatora z uwagi na zarządzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego i/lub w związku z zarządzeniem kwarantanny na terenie Polski i/lub siedziby / filii organizatora, w której miało odbyć się Kształcenie, Uczestnik ma prawo do zmiany terminu odbycia swojego kształcenia na jeden z terminów podanych przez Organizatora. W wypadku gdyby żaden z terminów nie odpowiadał Uczestnikowi, ma on prawo do odbycia Kształcenia w ciągu do 12 miesięcy od daty dokonania wpłaty za Kształcenie, z wyjątkiem sytuacji w której kwarantanna trwa w sposób ciągły przez 6 kolejnych miesięcy. W tym wypadku okres na odbycie Kształcenia powiększany jest o długość 50% czasu trwania kwarantanny.

  31. W przypadku odwołania terminu Kształcenia przez Organizatora z uwagi na zarządzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego i/lub w związku z zarządzeniem kwarantanny na terenie Polski i/lub siedziby / filii organizatora, w której miało odbyć się Kształcenie, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z Kształcenia i żądania zwrotu wpłaconych środków. Uczestnik może dokonaną wpłatę przenieść na inny termin Kształcenia lub inne Kształcenie.

  32. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z Kształcenia lub zmiany jego terminu w wypadku konieczności poddania się kwarantannie po przybyciu do kraju Kształcenia. Uczestnik powinien przybyć do kraju Kształcenia w czasie umożliwiającym mu przejście kwarantanny przed początkiem Kształcenia.

  33. W wypadku zaistnienia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub kwarantanny na terenie stałego zamieszkania Uczestnika, ma on prawo do niestawienia się na Kształceniu bez zachowania 60-dniowego okresu zmiany terminu kursu, wyłącznie po okazaniu oficjalnego dokumentu potwierdzającego zaistnienie okoliczności niezwiązanych z wolą Uczestnika przed początkiem wyznaczonego terminu kursu. W szczególności są to dokumenty potwierdzające: odwołanie lotu zarezerwowanego w celu przybycia na Kształcenie wraz z podanym imieniem i nazwiskiem osoby, która go dotyczy; oficjalne dokumenty rządowe potwierdzające zamknięcie granic lub zarządzenie kwarantanny dla regionu zamieszkania Uczestnika wraz z dokumentem potwierdzający stałe zamieszkiwanie Uczestnika na terenie objętym stanem zagrożenia epidemiologicznego / poddanego kwarantannie. Dokumentami, które nie są wystarczające do zmiany terminu Kształcenia bez zachowania 30-dniowego okresu są w szczególności: informacja pracodawcy o nieprzydzieleniu urlopu; zwolnienie lekarskie nieuwzględniające przyczyny wystawienia zwolnienia. W celu umożliwienia zmiany terminu Kształcenia, Uczestnik ma obowiązek przedstawić w.w. dokumenty w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed początkiem Kształcenia pod rygorem ich nieważności i braku możliwości przełożenia terminu kursu.

  34. W wypadku przesunięcia terminu Kształcenia, będącego konsekwencją odwołania swojego uczestnictwa przez 50% lub więcej maksymalnej liczby Uczestników podanej na stronie odpowiedniego Kształcenia na danym terminie lub przez osobę/y, która/e była/y wyznaczona/e do przeprowadzenia Kształcenia w terminie uniemożliwiającym znalezienie dla niej zastępstwa, kiedy zdarzenia te są konsekwencją wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego, termin Kształcenia na jaki zapisany był Uczestnik pozostanie przesunięty. Uczestnikom, którzy nie dokonali odwołania lub przesunięcia swojego uczestnictwa, nie przysługuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty ze względu na przesunięcie terminu Kształcenia. Uczestnicy Ci mają prawo do zmiany terminu odbycia Kształcenia na jeden z innych terminów, podanych przez Organizatora w wiadomości e-mail potwierdzającej odwołanie Kształcenia, lub też w wypadku braku możliwości uczestnictwa w podanych terminach Kształcenia, na termin późniejszy przypadający do 12 miesięcy od daty dokonania opłaty za Kształcenie.

  35. Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi lub współprowadzonymi przez siebie kursami i szkoleniami.

  36. Organizator będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio / video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos Uczestników i Modeli w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania Kształcenia. Materiały te stają się własnością Organizatora i mogą być udostępniane uczestnikom Kształcenia po jego zakończeniu, opatrzone logotypem Organizatora.

  37. Zdjęcia, nagrania audio / video mogą być pobierane i wykorzystywane tylko w opublikowanej / przekazanej przez Organizatora formie. Osoby pobierające udostępnione pliki lub posługujące się nimi oświadczają, iż nie dokonają zmian z zakresu obróbki opublikowanych / otrzymanych zdjęć lub nagrań, w tym w szczególności ich modyfikowania, kadrowania lub usuwania logotypu Organizatora. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik, Użytkownik oraz każda osoba pobierająca zdjęcie/a lub nagranie/a oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszy powyższy zakaz w ciągu 60 dni od daty wystąpienia naruszenia na konto bankowe Organizatora.

  38. Wizerunek Uczestnika, jego podobieństwo i/lub głos są przechowywane przez Organizatora bez limitu czasu.

  39. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Organizatora, są chronione prawem autorskim i udostępniane są Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane w jakiejkolwiek formie osobom nie biorącym udziału w Kształceniu, w tym szczególności wykorzystywane w działalności szkoleniowej Uczestnika. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej w ciągu 60 dni od daty wystąpienia naruszenia na konto bankowe Organizatora, w wypadku jeżeli nie zastosuje się do powyższego oświadczenia.

  40. W ramach uczęszczania w Kształceniu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste Trenera/ów lub Uczestników Kształcenia.

  §4. UCZESTNICY

  1. Uczestnicy przed rozpoczęciem Kształcenia są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

  2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania ze Kształcenia.

  3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Kształceniu przeprowadzanym lub współorganizowanym przez Organizatora, kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego z centrum szkoleniowym (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.), a także w celach analizy jakości Kształcenia, marketingowych oraz sprzedażowych.

  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Organizatora. Uczestnik oraz Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich wycofania, przeniesienia i/lub poprawienia. Jest to możliwe za pisemnym podaniem przesłany na adres e-mail: kontakt@akadmiainfiniti.pl.

  5. Uczestnicy wszystkich Kształceń organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku, głosu lub podobieństwa, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio / video, w szczególności na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych m.in. google, facebook, instagram, tiktok; oraz na użycie ich imienia i nazwiska, wizerunku, głosu w celach podanych w §3 ust. 36.

  6. Uczestnik oświadcza, że upoważnia Organizatora do utrwalania oraz publikowania wszelkich materiałów swojego autorstwa, w tym w szczególności: postów, wzmianek, komentarzy, opinii, zdjęć; w wypadku gdy dotyczą one bezpośrednio lub pośrednio Organizatora, oferowanych przez niego usług, danych, pracowników, itp. w celach podanych w §3 ust. 36.

  7. Poprzez udział w Kształceniu organizowanym lub współorganizowanym przez Organizatora oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązują się do wypowiedzenia na koniec Kształcenia opinii o jego poziomie i swoim poziomie zadowolenia z niego. Opinia zostanie utrwalona w formie audio / video i służyć będzie w celach podanych w §3 ust. 36.

  8. Ze względu na wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu §4 ust. 5, 6 oraz 7, Uczestnik oświadcza, że przysługiwała mu zniżka 10% wartości Kształcenia, która to została już ujęta w cenie Kształcenia podczas zapisu na nie i oświadcza, że pod groźbą kary 10 000 zł (słownie: 10 000 zł) nie cofnie wyrażenia zgody na wskazane postanowienia Regulaminu, a w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku, głosu lub podobieństwa. W wypadku cofnięcia wyrażenia zgody na wskazane postanowienia Regulaminu, Uczestnik oświadcza, iż zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty kary umownej w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia cofnięcia zgody na konto bankowe Organizatora.

  9. Uczestnicy Kształceń oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań audio / video. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Uczestnik oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszy powyższy zakaz w ciągu 60 dni od daty wystąpienia naruszenia na konto bankowe Organizatora.

  10. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym Uczestnik jest zobowiązany do podania przed Kształceniem informacji o swoim adresie e-mail.

  §5. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH

  1. Poprzez udział w Kształceniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakresu wybranego Kształcenia z oferty. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Kształcenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

  2. Uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Kształcenia lub materiałów z niego pochodzących.

  3. Uczestnik oświadcza, iż jest zdrowy i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań, w tym medycznych, aby uczestniczyć w Kształceniu. Osoby będące w trakcie leczenia oświadczają, iż przed przystąpieniem do Kształcenia odbyli konsultację ze swoim lekarzem prowadzącym i nie wyraził on przeciwwskazań do uczestnictwa w Kształceniu.

  4. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie dokumenty prawne umożliwiające wykonywanie Zabiegu / Usługi na Modelu w ramach Kształcenia, w tym w szczególności aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych, jeżeli prawo tego wymaga od wykonującego Zabieg/Usługę, którego wykonanie jest przewidziane w programie Kształcenia.

  5. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 16, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w Kształceniu wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnik oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią lub też posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Kształceniu.

  6. W przypadku zapisu na Kształcenie bez podania wybranego przez siebie pożądanego terminu i miejsca jego odbycia w wiadomości e-mail lub w uwagach do zamówienia, a także w przypadku gdy na wybrany termin kursu Organizator nie posiada już możliwości zapisu, Uczestnik oświadcza iż pragnie zostać zapisany na termin i miejsce Kształcenia, który wskazuje Organizator w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis. Uczestnik ma prawo do odwołania się od tej decyzji i zmiany terminu i miejsca Kształcenia na inne maksymalnie do 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej zapis.

  7. Organizator i jego upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie Kształcenia, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, używa wobec Trenera lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień Trenera lub innych osób wypowiadających się podczas Kształcenia, zakłóca ogólny przebieg Kształcenia, oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

  8. W przypadku Kształcenia zakładającego wykonywanie zabiegów na Modelu, Praca na Modelach jest uzależniona od pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego i teoretycznego. Decyzja o przyznaniu możliwości Pracy na Modelach jest podejmowana przez Trenera, jest ona ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołań. W przypadku nie zdania ww. egzaminów nie jest możliwe przystąpienie do wykonania Zabiegu / Usługi na Modelu.

  9. Ukończenie Kształcenia jest możliwe jedynie w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu teoretycznego, praktycznego, a w przypadku Kształceń zakładających Pracę na Modelach, także wykonania Zabiegu / Usługi w sposób poprawny. O poprawności wykonania Pracy na Modelu decyduje Trener. Decyzja Trenera jest ostateczna i nie dopuszcza się od niej odwołań. Certyfikat oraz zaświadczenie o ukończeniu Kształcenia są przyznawane jedynie tym Uczestnikom, którzy ukończyli Kształcenie. Uzyskanie certyfikatu i zaświadczenia o ukończeniu Kształcenia nie jest możliwe w żadnym innym wypadku.

  10. W przypadku Kształceń z zakresu tatuażu, Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do posługiwania się wzorem tatuażu zatwierdzonym do tatuowania na Modelu lub posiada pisemną zgodę autora wzoru na jego użytkowanie, który jednocześnie przeniósł na Uczestnika prawa autorskie. W związku z powyższym Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną dotyczącą ewentualnego naruszenia praw autorskich.

  11. Uczestnik oświadcza, iż posiadane prawa autorskie do wzoru przenosi na Organizatora i nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do jego użytkowania lub rozpowszechniania, w tym w szczególności co do utrwalania go w postaci zdjęć lub audio / video oraz publikowania ich w celach wymienionych w §3 ust. 36.

  12. Ilość Pracy na Modelu przysługującej Uczestnikowi jest podawana przed Kształceniem w formie maksymalnej, co oznacza, że dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonanie mniejszej niż zakładana ilości Zabiegów / Usług.

  13. Modele umawiani są przez Akademię Infiniti lub też przez Uczestnika Kształcenia. Informacja o tym, na kim leży obowiązek umawiania Modeli na Zabieg / Usługę dostępna jest na stronie każdego Kształcenia.

  14. Mniejsza ilość Pracy na Modelu zapewnianym przez Organizatora może być podyktowana w szczególności dwoma przypadkami: odwołaniem uczestnictwa w Zabiegu / Usłudze przez Modela, w czasie uniemożliwiającym znalezienie dla niego zastępstwa; dłuższym niż standardowo wykonywaniem jednego Zabiegu / Usługi przez Uczestnika, szczególnie w przypadku kiedy wykonywanie pierwszego Zabiegu / Usługi jest dalej kontynuowane w czasie przeznaczonym na Zabieg / Usługę kolejną – przy czym dopuszcza się możliwość przedłużeniu czasu wykonywania Zabiegu / Usługi o maksymalnie 30 min, po tym czasie kolejny Model zostanie odwołany. Uczestnikowi, który z tych powodów nie wykonał zamierzonej ilości Zabiegów / Usług podczas Kształcenia, nie przysługuje możliwość wykonania tych Zabiegów / Usług w innym terminie.

  15. W przypadku Kształcenia podczas, którego umówienie Modela na Zabieg / Usługę leży po stronie Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotów  pełnych lub cząstkowych kosztów Kształcenia w przypadku niezorganizowania dla siebie wystarczającej ilości Modeli. Uczestnikowi nie przysługuje także prawo do żądania, aby zabieg dla Modela odbywał się w sposób bezpłatny i/lub w innych godzinach i terminach niż były ustalone przez Organizatora.

  16. W przypadku Kształcenia podczas, którego umówienie Modela na Zabieg / Usługę leży po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do odmówienia pracy na Modelu zapewnianym przez Organizatora o ile o odstąpieniu od Pracy na tym Modelu poinformuje Organizatora nie później niż do 7 dni przed początkiem Kształcenia, na który jest zapisany. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast prawo do żądania, aby zabieg dla Modela odbywał się w sposób bezpłatny i/lub w innych godzinach i terminach niż były ustalone przez Organizatora. Uczestnikowi nie przysługuje także prawo do żądania ponownego umówienia Modela przez Organizatora, jeżeli wcześniej z tego zrezygnował.

  17. Uczestnik może odstąpić z wykonywania Zabiegu / Usługi na Modelu/ach na własne życzenie. Uczestnikowi, który z własnej woli decyduje się na nie wykonanie Zabiegów / Usług podczas Kształcenia, nie przysługuje możliwość wykonania tych Zabiegów / Usług w innym terminie.

  18. Model może zdecydować podczas Zabiegu / Usługi, iż nie jest możliwym dla niego przejście go/jej do końca oraz chce, żeby skończył/a się on/a przed czasem przeznaczonym na jego/jej wykonanie. Uczestnik oświadcza, że jest świadom tego prawa każdego Modela i z tego tytułu nie będzie zgłaszać względem Organizatora żadnych roszczeń.

  19. Każdy rozpoczęty Zabieg / Usługa jest przypisywany na poczet wykonania Zabiegu / Usługi na Modelu, bez względu na stan jego realizacji.

  20. Ze względu na wykonywanie Zabiegu / Usługi w dłuższym czasie niż średni, Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas Kształcenia. Długość Kształcenia jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika.

  §6. MODELE

  1. Modele przed rozpoczęciem Zabiegu / Usługi są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

  2. Modele zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rezerwacji miejsca, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania ze Zabiegu / Usługi.

  3. Model oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Zabiegu / Usłudze robionych w ramach przeprowadzanego lub współorganizowanego przez Organizatora Kształcenia, kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego z centrum szkoleniowym (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.), a także w celach analizy jakości Kształcenia, marketingowych oraz sprzedażowych.

  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Organizatora. Model w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich wycofania, przeniesienia i/lub poprawienia. Jest to możliwe za pisemnym podaniem przesłany na adres e-mail: kontakt@akadmiainfiniti.pl.

  5. Model oświadcza, że nie będzie nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie Zabiegu / Usługi, w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. Model oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszy powyższy zakaz.

  6. Model oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku, głosu lub podobieństwa, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio / video, w szczególności na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych: google, facebook, instagram; oraz na użycie ich imienia i nazwiska, wizerunku, głosu w celach podanych w §3 ust. 34.

  7. Model oświadcza, że upoważnia Organizatora do utrwalania oraz publikowania wszelkich materiałów swojego autorstwa, w tym w szczególności: postów, wzmianek, komentarzy, opinii, zdjęć; w wypadku gdy dotyczą one bezpośrednio lub pośrednio Organizatora, oferowanych przez nią usług, danych pracowników, itp. w celach podanych w §3 ust. 34.

  8. Poprzez udział w Kształceniu organizowanym lub współorganizowanym przez Organizatora oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Model zobowiązują się do wypowiedzenia na koniec Zabiegu / Usługi opinii o jego poziomie i swoim poziomie zadowolenia z niego. Opinia zostanie utrwalona w formie audio / video i służyć będzie w celach podanych w §3 ust. 34.

  9. Ze względu na wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu §6 ust. 6, 7, oraz 8, Model oświadcza, że przysługiwała mu zniżka 50% wartości Zabiegu / Usługi, która to została już ujęta w cenie Zabiegu / Usługi podczas zapisu na niego/nią i oświadcza, że pod groźbą kary 10 000 zł (słownie: 10 000 zł) nie cofnie wyrażenia zgody na wskazane postanowienia Regulaminu, a w szczególności zgody na rozpowszechnianie wizerunku, głosu lub podobieństwa. W wypadku cofnięcia wyrażenia zgody na wskazane postanowienia Regulaminu, Model oświadcza, iż zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty kary umownej w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia cofnięcia zgody na konto bankowe Organizatora.

  10. Model oświadcza, że podczas  Zabiegu / Usługi nie będzie korzystać z urządzeń mobilnych, w tym w szczególności telefonu komórkowego, tabletu, itp. Naruszenie tego zakazu grozi każdorazowo karą finansową w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie. Model oświadcza, że dobrowolnie podda się zapłaceniu ww. kary finansowej, w wypadku jeżeli naruszy powyższy zakaz.

  11. Model wyraża zgodę na wykonanie Zabiegu / Usługi na swojej osobie. Jednocześnie oświadcza, iż wykonanie Zabiegu / Usługi jest jego wolą i nie został do tej decyzji zmuszony.

  12. Model oświadcza, iż w momencie zapisu na Zabieg/Usługę jest osobą pełnoletnią lub posiada zgodę rodzica lub opiekana prawnego na przejście Zabiegu / Usługi.

  13. Model oświadcza, iż podczas wykonywania Zabiegu / Usługi oraz zapisywanie się na niego nie będzie / nie jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  14. Model oświadcza, iż nie występują u niego przeciwwskazania do przejścia Zabiegu / Usługi.

  15. Model oświadcza, iż jest świadom, że utrzymanie się Zabiegu / Usługi jest związane z indywidualnymi właściwościami każdego organizmu i odpowiednim dbaniem o miejsce Zabiegu / Usługi i z tego tytułu nie będzie zgłaszać wobec Organizatora żadnych roszczeń. Zobowiązuję się om dokładać wszelkich starań, aby efekt utrzymywał się jak najdłużej i był jak najlepszy.

  16. Model oświadcza, że nie będę wnosić względem Organizatora żadnych roszczeń związanych z efektem końcowym Zabiegu / Usługi oraz jego utrzymywaniem się, w szczególności jeżeli efekt końcowy Zabiegu / Usługi jest inny niż zamierzony lub mniej intensywny.

  17. Model oświadcza, iż zwalnia od odpowiedzialności Organizatora w przypadku powikłań zdrowotnych i/lub alergicznych wynikających pośrednio lub bezpośrednio z przebytego Zabiegu / Usługi, w tym w szczególności z powodu nieodpowiedniej pielęgnacji miejsca zabiegowego.

  18. Do dokonania rezerwacji terminu Zabiegu / Usługi niezbędne jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej. Wysokość opłaty rezerwacyjnej jest podawana każdorazowo podczas zapisu Modela na Zabieg / Usługę. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

  19. Opłata za zabieg jest opłatą dodatkową do opłaty rezerwacyjnej. Wysokość opłaty za zabieg jest podawana każdorazowo podczas zapisu Modela.

  20. Jeżeli po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej okaże się, że Model rezygnuje lub nie może wziąć udziału w Zabiegu / Usłudze, możliwą jest jednorazowa zamiana terminu jego/jej wykonania, przy czym zamiana ta nie może nastąpić na później niż 48 godz. przed pierwotnie umówionym terminem wykonania Zabiegu / Usługi. Nie zachowanie tego odstępu czasowego skutkuje niemożliwością zmiany terminu i przepadnięciem opłaty rezerwacyjnej w wypadku niestawienia się na Zabieg / Usługę w zarezerwowanym terminie.

  21. W wypadku niestawienia się Modela na Zabieg / Usługę w zarezerwowanym terminie, następuje przepadnięcie opłaty rezerwacyjnej oraz zablokowanie możliwości Modela rezerwowania innych terminów Zabiegów / Usług w przyszłości.

  22. Model oświadcza, iż w dniu zabiegu stawi się samodzielnie, bez osób towarzyszących oraz dzieci i bez wcześniejszych przypomnień ze strony Organizatora o terminie przejścia zabiegu.

  23. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zapisu na Zabieg / Usługę w wypadku niedopełnienia przez Modela obowiązków wynikających z naruszenia punktów niniejszego Regulaminu lub zawartej umowy.

  24. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zapisu na Zabieg / Usługę bez podania przyczyn.
  25. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wcześniej dokonanej rezerwacji miejsca na Zabieg / Usługę bez podania przyczyn. W wypadku anulowania rezerwacji, dokonana przez Modela opłata rezerwacyjna zostaje zwrócona na jego konto bankowe przez Organizatora w ciągu 14 dni.

  26. Modelowi nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie Zabiegu / Usługi ze strony Organizatora.

  27. Model oświadcza, że nie będzie zgłaszać względem Organizatora żadnych roszczeń z uwagi na wykonywanie Zabiegu / Usługi w czasie dłuższym lub krótszym niż pierwotnie określono.

  §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
   2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Organizatora.

   3. Uczestnika, Użytkownika oraz Modela obowiązuje powyższy Regulamin.

Akademia Infiniti Logo

AI: prawdopodobnie najczęściej polecane centrum szkoleniowe w Polsce!

Dane

E: kontakt@akademiainfiniti.pl
Pon.-Pt.: 10.00-18.00
RIS: 2.14/00069/2020
Jakość: ISO 9001:2015, 29990:2010

Bądź na bieżąco